ระบบมาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหาร

ระบบมาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหาร

ความปลอดภัยทางอาหาร FOOD SAFETY

ความปลอดภัยทางอาหารหมายถึงการจัดการให้อาหารที่นำมาเป็นอาหารบริโภคสำหรับมนุษย์มีความปลอดภัย โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหาร ได้แก่

• อันตรายทางชีวภาพ
อันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) หมายถึง อันตรายในอาหารที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทย์ก่อโรค ก่อให้เกิดโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ
• อันตรายทางเคมี
อันตรายทางเคมี (chemical hazard) หมายถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่มีอยู่ในธรรมชาติในวัตถุดิบที่ใช้แปรรูปอาหาร หรือเกิดการปนเปื้อนในระหว่างการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร การบรรจุ และการเก็บรักษา ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค
• อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางกายภาพ (physical hazard) เป็นอันตรายในอาหารที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจปนเปื้อนมากับอาหารและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ที่มาของอันตรายทางกายภาพมาจากได้หลายแหล่ง เช่น ปนมากับวัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เกิดจากความผิดพลาดของการผลิตหรือการปฏิบัติงานที่บกพร่องพนักงาน

ตามนิยามขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึงอาหารนั้นจะต้องปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการเตรียม ปรุงผสม และรับประทานอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆ

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออกเนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศและกระแสการค้าโลกที่มีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและ ความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น เส้นทางและลําดับขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารที่ดีในประเทศไทยมิใช่เริ่มต้นในเรื่อง GMP และ HACCP ได้เลยแต่ควรมีการดําเนินการตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงลําดับสุดท้ายดังนี้

Basic Minimum Requirement -> GMP -> HACCP -> ISO

 

บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ และอบรมถึงสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี
GMP HACCP ISO19001 ISO22000 FSSC2220 HALAL ฯลฯ

บริการให้คำปรึกษาด้านควบคุมระบบคุณภาพด้านอาหารและเครื่องสำอางเช่น Haccp,GMP อาหาร ,ยา และวัตถุอันตราย, ที่ปรึกษา halal รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PK), ฝึกอบรม,สัมมนาระบบต่างๆ และเป็นที่ไว้วางใจในการรับงานโครงการจากภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันอาหาร เป็นต้น

บริการของเรามี 3 ประเภท
1. บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ (Consultant)
2. บริการฝึกอบรม Inhouse Training
3. บริการรับจดทะเบียน การขอใบอนุญาตการผลิต ฯ (One stop service) เช่น รง.2, รง.4 ,อ.2, สบ.1, ขอใบระบรอง HALAL,ขอเครื่องหมาย OTOP,บริการจัดทำเอกสารระบบมาตรฐาน,บริการดูแลรักษาระบบคุณภาพ เป็นต้น

ท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจบริการจากเรา
รบกวนกรอกแบบสอบถามบริการที่ท่านสนใจ

• บริการที่ปรึกษาระบบคุณภาพ (Consultant )

• บริการฝึกอบรม (In-house Training)

• บริการยื่นเอกสาร (One Stop Service)

————————
#บริการให้คำปรึกษา #ที่ปรึกษาฮาลาล #มาตรฐาน #รับออกออกแบบบรรจุภัณฑ์ #พัฒนาผลิตภัณฑ์ #iso training #รับทำเอกสาร #ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ #จัดทำเอกสาร

#ให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD),
#ให้คำปรึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PK)
#ให้คำปรึกษาGMP
#ให้คำปรึกษาGMP อาหาร, ยา,วัตถุอัตราย, เครื่องสำอาง
#ให้คำปรึกษาHACCP
#ให้คำปรึกษาHALAL,ฮาลาล
#ให้คำปรึกษาISO 9001
#ให้คำปรึกษาISO 22000
#ให้คำปรึกษาISO 17025
#ให้คำปรึกษาISO 14001
#ให้คำปรึกษาBRC
#ให้คำปรึกษาIFS
#ให้คำปรึกษาQMR
#ให้คำปรึกษาIQA

โทร 062-515-1446


บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน