รับข้อร้องเรียน

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท  คิว คอมแพค จำกัด  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน   มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความ สัมฤทธิ์ผลต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้ร้องเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

“ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จากการดำเนินการของบริษัทฯ  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

-ข้อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ qcompacr.nk@gmail.com  จากนั้นประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้อร้องเรียน  และดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับข้อร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน)  โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลข้อร้องเรียน – -ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบจบกระบวนการข้อร้องเรียน

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการบริหาร (คุณวัชรพันธ์ จันอนุกาญน์)

โดยส่งจดหมายมาที่  บริษัท คิว คอมแพค จำกัด 21/20 ซอย เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

ช่องทางที่ 2  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)   ส่งถึง  

ประธานคณะกรรมการบริหาร (คุณวัชรพันธ์ จันอนุกาญน์) บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

โดยส่งมาที่   E-mail address:  qcompacr.nk@gmail.com   

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท  www.qcompact.com

รับข้อร้องเรียน


บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน