ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

กิจกรรมภายใน
ให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมจากหน่วยงานภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เพื่อนำมาต่อยอด ประยุกต์ใช้กับการให้บริการอย่างสูงสุด

กิจกรรมภายนอก

 


ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ