Join Us

เปิดรับสมัครงาน
สวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา 10,000 บาท
2. ทุนในการฝึกอบรมประจำปี 10,000 บาท
3. ประกันสังคม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
5. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
6. ค่าประกันอุตบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
7. โบนัสประจำปีตามผลงาน 0.5-2 เดือน

 

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน
1. เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ
2. จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป   
2. วุฒิการศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องตามสายงานแต่ละตำแหน่ง
3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป  แต่ละตำแหน่ง 
4. ขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่   หากมีรถยนต์ ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้ 
6. เริ่มงานได้ทันที  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานขาย (ประจำกรุงเทพฯ)ด่วน!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน
1. โทรขายเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ และโครงการให้ลูกค้ารับทราบให้ตรงตามเป้าหมายในแต่ละวัน
2. สอบถามรายละเอียดจากลูกค้าและรับฟังความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดการบริการ เบื้องต้น ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
3. รับความต้องการและรายละเอียดข้อมูลลูกค้าจากพนักงานขายประชาสัมพันธ์
4. ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านการบริการแต่ละตัว อย่างละเอียด ทำความเข้าใจจุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย
5. ผลักดันให้ลูกค้ามีความสนใจ จนสามารถปิดการขายได้ตามเป้าหมายและสรุปงานการขายประชาสัมพันธ์ประจำวัน


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับ ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป
3. สามารถเรียนรู้งานได้ไหว มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีรถยนต์ส่วนตัว หรือขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน
  1. สามารถให้บริการคำปรึกษางานด้านระบบคุณภาพเช่น  GMP/BRC / HACCP / ISO 22000/ IFS
  2. สามารถเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมในหลักสูตรอบรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้
  3. จัดทำรายงานปฏิบัติงานภายหลังการเข้าให้บริการทุกครั้ง ในรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด
  4. ดูแล เอาใจใส่ ติดต่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมหลังจากจบโครงการเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน
  5. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงาน เพื่อเสริมสร้างกับระบบคุณภาพทีมีการจัดทำไว้แล้วให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า  1  ปี
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทายและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  5. มีความคล่องตัว กระตือรือร้น สามารถทำงานเร่งด่วนได้
  6. ทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่/ มียานพาหนะของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถเริ่มงานได้ทันที

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดงาน
  1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการผลักดัน “นโยบายต่าง ๆ ด้านระบบคุณภาพจากผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านมาตรฐานการทำงาน, ขั้นตอนการทำงานและหัวข้อคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน” เป็นต้น
  2. เป็นตัวแทยฝ่ายบริหารในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ในการจัดทำ “แผนงานติดตามการปรับปรุงระบบการทำงาน” กำหนด “หัวข้องานคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน” และรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
  3. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบขั้นตอนรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน “แผนงานติดตาม การปรับปรุงระบบการทำงาน” และ “หัวข้องานคุณภาพแต่ละหน่วยงาน” พร้อมประชุมหาวิธีการแก้ไขในกรณีที่ผลไม่ตรงตามที่กำหนด รวมถึงเสนอผลการแก้ไขให้ผู้บริหาร
  4. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่จำเป็นต่อความตระหนักในการทำงานให้มีคุณภาพ ประเมินผล และเป็นวิทยากรอบรม
  5. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริษัท, พัมธะกิจ, และวัตถุประสงค์องค์กร รวมทั้งควบคุมดูแลระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้ขับเคลื่อนได้ตามกรอบงานที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขเบื้องต้นให้เป็นไปตามกรอบงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำสูง
  3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี
  5. มีประสบการณ์ในการเป็น QMR 5 ปีขึ้นไป
  6. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น
  7. เคยทำงานร่วมกับผู้บริหารขององค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

รายละเอียดงาน
  1. ติดตามที่ปรึกษาหลักในการเข้าให้บริการคำปรึกษากับลูกค้า
  2. ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
  3. ประชุมสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่มีความสนใจให้กับผู้รับผิดชอบในลำดับถัดไป
  4. สรุปงานการขายประชาสัมพันธ์ประจำวัน
  5. มีค่าคอมมิสชั่นกลุ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง/เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000 ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC IFS   
5. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office, Photo shop ได้ดี
7. เริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 30,000 บาท

รายละเอียดงาน
  1. เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ
  2. จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ
  3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริหารแต่ละครั้ง
  4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒิการศึกษาถูกต้องตรงตามสายงานแต่ละด้าน
  3. อายุมากกว่า 30 ปี
  4. สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
  5. มีประสบการณ์มาแนบในวันสัมภาษณ์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
  1. วางแผนน และดำเนินการฝึกอบรม ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
  2. จัดทำแผนการอบรมฝึกอบรมประจำปี
  3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  4. ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรม
  5. บันทึกการฝึกอบรม
  6. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรม 2-3 ปีขึ้่นไป
4. มีความเป็นผู้นำ สามารถเป็นวิทยากรได้
5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ขับยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

รายละเอียดงาน
1. ศึกษารายละเอียด การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทและจัดทำแผนผังการเก็บเอกสารและบันทึก
2. ร่วมประชุม กับหน่วยงานต่าง ๆ และจดบันทึกการประชุม
3. ศึกษาแนวทางการเขียน เอกสารระบบคุณภาพ ประเภทต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด และจัดทำ เป็นคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำเอกสาร จัดทำเป็นสไลด์เพื่อใช้ในการอบรมต่อไป
4. จัดทำแผนการทำงานการให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธี เขียนเอกสารในระดับต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท
5. ติดตามผล ความคืบหน้าในการแก้ไขเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบเบื้องต้น แต่ละหน่วยงาน และรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. จัดเก็บบันทึก การทำงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่วนของออฟฟิศและส่วนของพนักงานปฏิบัติงานภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. โปรแกรมเเปลงเอกสารเป็น PDF ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

รายละเอียดงาน
1. ทำการตลาดให้กับเว็บไซต์
2. วางแผนการทำ SEO (Search Engine Optimization
3. วางแผนการใช้ E-newsletter เพื่อส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ
4. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกิจกรรม
5. ลงภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท
6. วางแผนกลยุทธิ์การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตขึ้น
7. ดูแลและตรวจสอบ Account ใน Instagram, Facebook

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ช/ญ อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ด้านการทำงาน Online Merketing / Web Marketing อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีใจรักในงานบริการ, ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

รายละเอียดงาน
1. รับออเดอร์จากพนักงานขาย และรับโทรศัพท์เซลล์
2. ตรวจสอบคำสั่งซื้อและบันทึกในใบสั่งขาย
3. ติดต่อประสายงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น เซลล์ บัญชี
4. ประสานงานธุรการให้กับฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนการขาย
5. สนับสนุนเซลล์ในเรื่องการขาย เอกสารการขาย และลูกค้ารวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากเซลล์
6. สรุปยอดขายประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ช/ญ อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. เรียนรู้งานเร็ว มีความตั้งใจสูง
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
4. มีทักษะในการสื่อสารและบริการที่ดี
5. มีใจรักในงานบริการ, ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษได้พอสมควร
7. มีทักษะด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำภาคเหนือ ด่วน!

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน
  1. เข้ารับความต้องการของลูกค้าเบื้องต้น
  2. จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพลักษณะของตัวอย่างสินค้า ทบทวนข้อตกลงเบื้องต้น ทดลองสูตรการผลิตอย่างน้อย 3 สูตร สรุปผลการทดสอบชิม
  3. เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง
  4. สรุปต้นทุนในการผลิต และจัดทำรายละเอียดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ฅ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีอายุ 28 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  4. สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
  5. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

 


Address

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
Quality System Improve Everything
เราเชื่อว่า “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-812-2204 ต่อ 13
Mobile Phone : 098-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
เวลาทำการ : จ-ส เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-812-2204
มือถือ 098-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

เพิ่มเพื่อน