Join Us

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา 10,000 บาท
2. ทุนในการฝึกอบรมประจำปี 10,000 บาท
3. ประกันสังคม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
5. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
6. ค่าประกันอุตบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
7. โบนัสประจำปีตามผลงาน 0.5-2 เดือน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน
1. รับความต้องการและรายละเอียดข้อมูลลูกค้าจากพนักงานขายประชาสัมพันธ์
2. ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านการบริการแต่ละตัว อย่างละเอียด ทำความเข้าใจจุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย
3. ผลักดันให้ลูกค้ามีความสนใจ จนสามารถปิดการขายได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุระหว่าง 20-35 ปี
3. สามารถเรียนรู้งานได้ไหว มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. มีทักษะการสื่อสารในระดับดี โดยเฉพาะการฟัง
5. มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. มีประสบการณ์ในการขายบัตรเครดิต, เทเลเซล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

รายละเอียดงาน
1. โทรขายเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ และโครงการให้ลูกค้ารับทราบให้ตรงตามเป้าหมายในแต่ละวัน
2. สอบถามรายละเอียดจากลูกค้าและรับฟังความต้องการของลูกค้า รวมถึงอธิบายรายละเอียดการบริการเบื้องต้น ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
3. ประชุมสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่มีความสนใจให้กับผู้รับผิดชอบในลำดับถัดไป
4. สรุปงานการขายประชาสัมพันธ์ประจำวัน
5. มีค่าคอมมิสชั่นกลุ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศช/ญ อายุ 23-30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีไหวพริบในการติดต่อประสานงาน
3. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และต่อทีมงาน
4. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว
5. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการเช่น การขายประกัน, ขายทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากจบคณะวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

รายละเอียดงาน
ทำความเข้าใจกับโครงการที่บริษัทฯได้รับ จัดเตรียมแผนดำเนินการ จัดเตรีมที่ปรึกษา โรงแรม หรือเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามเนื้อหาโครงการที่บริษัทฯได้รับมา อธิบายทำความเข้าใจให้กับพนักงานในหน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน วางแผนเข้าตรวจสอบงาน ผลักดัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการงานโครงการ รวมถึงเข้าประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโทร สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มากกว่า 3 ปี 
3. มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จัดทำข้อเสนอเทคนิค ข้อเสนอราคา
4. มีทักษะในด้านการติดต่อประสางาน เช่น ฟังจับประเด็นสำคัญ พูดให้เข้าใจง่าย เขียนจดหมาย
5. มีความรับผิดชอบในการทำงานและต่อทีมงาน
6. มีความรับผิดชอบในการจัดหน้าเอกสารให้รียบร้อยได้
7. มีทักษะในการใช้ MS Office Internet PDF (ใช้ Photo shop ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
9. สามารถขับขี่รถยนต์ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดงาน
1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการผลักดัน “นโยบายต่าง ๆ ด้านระบบคุณภาพจากผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านมาตรฐานการทำงาน, ขั้นตอนการทำงานและหัวข้อคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน” เป็นต้น
2. เป็นตัวแทยฝ่ายบริหารในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ในการจัดทำ “แผนงานติดตามการปรับปรุงระบบการทำงาน” กำหนด “หัวข้องานคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน” และรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบขั้นตอนรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน “แผนงานติดตาม การปรับปรุงระบบการทำงาน” และ “หัวข้องานคุณภาพแต่ละหน่วยงาน” พร้อมประชุมหาวิธีการแก้ไขในกรณีที่ผลไม่ตรงตามที่กำหนด รวมถึงเสนอผลการแก้ไขให้ผู้บริหาร
4. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่จำเป็นต่อความตระหนักในการทำงานให้มีคุณภาพ ประเมินผล และเป็นวิทยากรอบรม
5. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริษัท, พัมธะกิจ, และวัตถุประสงค์องค์กร รวมทั้งควบคุมดูแลระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้ขับเคลื่อนได้ตามกรอบงานที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขเบื้องต้นให้เป็นไปตามกรอบงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำสูง
3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ในการเป็น QMR 5 ปีขึ้นไป
6. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น
7. เคยทำงานร่วมกับผู้บริหารขององค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000 บาท

รายละเอียดงาน
1. ติดตามที่ปรึกษาหลักในการเข้าให้บริการคำปรึกษากับลูกค้า
2. ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
3. ติดตามความคืบหน้าจากลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานให้ที่ปรึกษารับทราบ
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000 ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
4. สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
5. ใช้โปรแกรม Microsoft office, Photo shop ได้ดี
6. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ เช่น GMP BRC IFS
7. มียานพาหนะของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 30,000 บาท

รายละเอียดงาน
1. เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ
2. จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริหารแต่ละครั้ง
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาถูกต้องตรงตามสายงานแต่ละด้าน
3. อายุมากกว่า 30 ปี
4. สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
5. มีประสบการณ์มาแนบในวันสัมภาษณ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 บาท – 25,000 บาท

รายละเอียดงาน
1. เข้ารับความต้องการลูกค้าเบื้องต้น
2. จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพลักษณะของตัวอย่างสินค้า ทบทวนข้อตกลงเบื้องต้น ทดลองสูตรการผลิตอย่างน้อย 3 สูตร สรุปผลการทดสอบชิม
3. เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง
4. สรุปต้นทุนในการผลิต
5. จัดทำรายละเอียดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ฅ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีอายุ 28 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
4. สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
5. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
6. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. มียานพาหนะของตัวเองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
1. วางแผนน และดำเนินการฝึกอบรม ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
2. จัดทำแผนการอบรมฝึกอบรมประจำปี
3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
4. ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรม
5. บันทึกการฝึกอบรม
6. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย5. บันทึกการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรม 2-3 ปีขึ้่นไป
4. มีความเป็นผู้นำ สามารถเป็นวิทยากรได้
5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ขับยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

รายละเอียดงาน
1. ศึกษารายละเอียด การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทและจัดทำแผนผังการเก็บเอกสารและบันทึก
2. ร่วมประชุม กับหน่วยงานต่าง ๆ และจดบันทึกการประชุม
3. ศึกษาแนวทางการเขียน เอกสารระบบคุณภาพ ประเภทต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด และจัดทำ เป็นคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำเอกสาร จัดทำเป็นสไลด์เพื่อใช้ในการอบรมต่อไป
4. จัดทำแผนการทำงานการให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธี เขียนเอกสารในระดับต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท
5. ติดตามผล ความคืบหน้าในการแก้ไขเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบเบื้องต้น แต่ละหน่วยงาน และรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. จัดเก็บบันทึก การทำงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่วนของออฟฟิศและส่วนของพนักงานปฏิบัติงานภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. โปรแกรมเเปลงเอกสารเป็น PDF ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

รายละเอียดงาน
1. ทำการตลาดให้กับเว็บไซต์
2. วางแผนการทำ SEO (Search Engine Optimization
3. วางแผนการใช้ E-newsletter เพื่อส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ
4. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกิจกรรม
5. ลงภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท
6. วางแผนกลยุทธิ์การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตขึ้น
7. ดูแลและตรวจสอบ Account ใน Instagram, Facebook

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ช/ญ อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ด้านการทำงาน Online Merketing / Web Marketing อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีใจรักในงานบริการ, ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

รายละเอียดงาน
1. รับออเดอร์จากพนักงานขาย และรับโทรศัพท์เซลล์
2. ตรวจสอบคำสั่งซื้อและบันทึกในใบสั่งขาย
3. ติดต่อประสายงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น เซลล์ บัญชี
4. ประสานงานธุรการให้กับฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนการขาย
5. สนับสนุนเซลล์ในเรื่องการขาย เอกสารการขาย และลูกค้ารวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากเซลล์
6. สรุปยอดขายประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ช/ญ อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. เรียนรู้งานเร็ว มีความตั้งใจสูง
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
4. มีทักษะในการสื่อสารและบริการที่ดี
5. มีใจรักในงานบริการ, ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษได้พอสมควร
7. มีทักษะด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Address

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
Quality System Improve Everything
เราเชื่อว่า “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-812-2204 ต่อ 12

เวลาทำการ : จ-ส เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

Facebook