มาตรฐานอาหารฮาลาลกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาลกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ
อ่านก่อน >> มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล 

      มาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integreted Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งปต่เริ่มต้นสิ้นสุดตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ เช่น วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP,HACCP และระบบการบริหารอิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยืดถือคุณค่าอาหารโดยมิจำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม หากต้องการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Halal ติดต่อที่บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
ผู้กำหนดมาตรฐาน

 1. อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้า
 2. ศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.)
ผู้กำหนดมาตรฐาน

 1. องค์กรระหว่างประเทศ
 2. องค์กรเอกชน
หลักการสำคัญ

 1. ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
 2. ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งต้องห้าม)
 3. ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เช่น ความสะอาด/ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน/คุณค่าทางโภชนาการ/รักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้กำหนดมาตรฐาน

 1. มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด
 2. การประกันคุณภาพ (Q.A.) เช่นความสะอาด/ความปลอดภัย/คุณค่าทางโภชนาการ
การบริหารมาตรฐาน

 1. องค์กรศาสนาอิสลามเป็นผู้รับผิดชอบตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานต้องเป็นมุสลิมที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้กำหนดมาตรฐาน

 1. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ระบบมาตรฐาน

 1. เป็นระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาลซึ่งครอบคลุมทั้งควาถูกต้อง (ฮาลาล) และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
 2. ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)
ระบบมาตรฐาน

 1. เป็นระบบมาตรฐานที่แยกย่อย หลายลักษณะ เช่น มาตรฐาน โรงงาน มาตรฐานการบริหารการผลิต เป็นต้น
 2. ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เช่น มอก. GMP , ISO, HACCP
ปัจจัยการผลิต

 1. วัตถุดิบ ส่วนผสมและสารปรุงแต่งมีที่มาซึ่งพิสูจน์ได้ว่า “ฮาลาล” ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”
 2. กระบวนการผลิต จะต้อง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน
 3. สถานที่ผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภัย จากสิ่งปนเปื้อน มีระบบป้องกันสัตว์ทุกชนิดและไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
 4. เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตจะต้องสะอาดและไม่ได้ร่วมกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
 5. การเก็บรักษา การขนส่ง และวางจำหน่าย จะต้องแยกสัดส่วนเฉพาะอาหารฮาลาลไม่ปะปนกับสิ่งที่ไม่ฮะลาลเพื่อป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดของผู้บริโภค
 6. การล้างวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน จะต้องล้างให้สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
ปัจจัยการผลิต

 1. เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย ไม่คำนึงว่าฮาลาลหรือไม่
 2. การล้างวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตมุ่งเน้นความสะอาดเป็นสำคัญ
พนักงาน

 1. พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเป็นมุสลิมหากมิใช่มุสลิมจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เช่น เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล์หรือสุนัข
 2. พนักงานเชือดสัตว์ ต้องเป็นมุสลิมมี สุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
พนักงาน

 1. พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาล ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
 2. พนักงานเชือดสัตว์ ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม

ที่มา : สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 


Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน