มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC For food safety

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC For food safety

BRC ย่อมาจากคำเต็มว่า The British Retail Consortium หรือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Tesco, Sainsbury’s, Iceland Foods, Waitrose, Safeway, The Co-operative Group และ Asda Stores มาตรฐาน BRC ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 8 (issue 8) มีผลบังคับใช้เมื่อปีค.ศ. 2017

เหตุผลหลักในการจัดทำมาตรฐาน BRC

คือการลดการซ้ำซ้อนจากการตรวจประเมินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าให้กับองค์กรค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่ใช้ตราสินค้าของตน (house brand)

วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐาน BRC

เป็นการระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และคุณภาพที่ต้องมีการกระทำให้สอดคล้องสำหรับองค์กร ที่สามารถตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม ในการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ต้องการแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐาน BRC มาตรฐาน The British Retail Consortium (BRC) สอดคล้องกับระบบ HACCP

ส่วนประกอบหลักของ The British Retail Consortium (BRC)

มาตรฐาน BRC เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมาโดยสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก (The British Retail Consortium) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ส่วนหลักๆ ดังนี้

  1. HACCP system
  2. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)
  3. มาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ (Factory Environment Standards)
  4. การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Control)
  5. กระบวนการ (Process Control)
  6. บุคลากร (Personnel)
    โดยมีรายละเอียดดังนี้

>> 1. HACCP System

สถานประกอบการต้องดำเนินการจัดทำระบบ HACCP ตามมาตรฐานของ codexHACCP องค์กรต้องดำเนินการจัดทำโปรแกรมพื้นฐาน (prerequisite programme) เพื่อสนับสนุนระบบ HACCP และควบคุมอันตรายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม กำหนดค่าวิกฤต กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตาม การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม กำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูล ซึ่งจะต้องมีการนำไปใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งองค์กรและธำรงรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงที่พิจารณาทั้งโอกาสการเกิดและความรุนแรง การดำเนินการจัดทำนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งต้องแสดงความมุ่งมั่นในการจัดทำ ตลอดจนการตั้งทีมงานและหัวหน้าทีม

>> 2.ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

สถานประกอบการ ต้องจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งต้องจัดทำเป็นเอกสาร นำไปใช้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ นโยบายและคู่มือคุณภาพ โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ ผู้มีอำนาจจัดการ การควบคุมเอกสาร ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน การจัดเก็บบันทึกข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามภายใน การปฏิบัติการแก้ไข และการประเมินผู้ส่งมอบ โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสมและสม่ำเสมอ องค์กรต้องมีการจัดทำนโยบายคุณภาพที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย และรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่มือคุณภาพที่องค์กรจัดทำจะต้องครอบคลุมข้อกำหนดในมาตรฐานของ BRC โดยข้อกำหนดนั้นเน้นในเรื่องการตรวจติดตามภายใน การปฏิบัติการแก้ไขและการสอบกลับเมื่อสินค้ามีปัญหา

>> 3. มาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ (Factory Environment Standards)

บริเวณที่ตั้งของโรงงานต้องป้องกันการปนเปื้อน เพื่อให้มีการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย โดยต้องควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้มีความเหมาะสม รวมถึงมาตรการต่างๆ ต้องมีการทบทวนและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง แผนผังและแผนภูมิการผลิต โครงสร้างอาคารโรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ การบำรุงรักษา การทำความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับพนักงาน ความสะอาดสุขลักษณะ และการขนส่ง รวมทั้งต้องพิจารณากิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ

>> 4. Product Control

ข้อกำหนดมาตรฐาน BRC นั้นจะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการระบุและประเมินความเสี่ยงในการเกิดหรืออันตรายที่มีต่อความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการและจัดเก็บวัตถุดิบ ชนิดพิเศษ เช่น สารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ (food allergen)  อินทรีย์สาร  การเสื่อมเสีย (food spoilage) เนื่องจากการเก็บรักษา หรือการปนเปื้อนข้ามระหว่างการเก็บรักษา การคัดแยก การหมุนเวียนสินค้า การตรวจจับโลหะและสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย และได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

>> 5. Process Control

สถานประกอบการต้องดำเนินการตามขั้นตอนและแสดงให้เห็นถึงการควบคุม เช่น การควบคุมอุณหภูมิ เวลา ปริมาณ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการตรวจสอบกระบวนการผลิต การสอบเทียบ ตลอดจนดำเนินการทวนสอบกระบวนการและอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถทำการผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดไว้ ซึ่งการควบคุมการปฏิบัติงานทั้งหมด ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติการทวนสอบ การเฝ้าติดตามด้วย

>> 6. Personnel

สถานประกหอบการต้องมั่นใจว่า พนักงานในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพนักงานต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย องค์กรต้องจัดทำมาตรฐานการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (personal hygiene) ในเรื่องการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การแปรรูป การบรรจุ การจัดเก็บรักษา การดูแลการเจ็บป่วย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และผู้ประกอบอาหาร การปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานและผู้เยี่ยมชม

การสอดคล้องกับมาตรฐานนี้จะสามารถทำให้องค์กรท่าน

• เป็นหลักฐานในการแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร
• สร้างระบบบริหารจัดการที่สามารถช่วยให้ท่านบรรลุคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหารรวมถึง
การสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฏหมายได้ดียิ่งขึ้น
• ให้เครื่องมือในการวัดสมรรถนะด้านความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งวิธีการติดตาม วัดผล ความมี
ประสิทธิผลความปลอดภัยด้านอาหาร
• มีระบบในการลดของเสีย การแก้ไข และการเรียกคืนสินค้า

การจัดทำ BRC กับองค์กรที่เป็นโรงงานอาหารที่มีมีพื้นฐานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของอาหารอยู่แล้ว เช่น GMP ตามกฎหมายจากหน่วยงานรัฐบาล (กรมประมง/กรมปศุสัตว์) หรือ GMP:codex ซึ่งรวมไปถึงจัดทำระบบ HACCP
เมื่อมีทั้ง 2 ระบบแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านได้มีการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (BRC มีข้อบังคับสำหรับระบบบริหารคุณภาพที่น้อยกว่ามาตรฐาน ISO9001:2000) ท่านสามารถทำการทวนสอบความพร้อม Gap Analysis และขอการรับรองระบบได้โดยทันที


Address

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
Quality System Improve Everything
เราเชื่อว่า “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-812-2204 ต่อ 13
Mobile Phone : 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
เวลาทำการ : จ-ส เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-812-2204
มือถือ 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

เพิ่มเพื่อน