GMP มาตรฐานที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP มีดังนี้

    หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ ควบคุมการผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามและผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษหรือเป็น อันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภทดังนี้

“Read More”

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ