มาตรฐานอาหารฮาลาลกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

อ่านก่อน >> มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล 

      มาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integreted Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งปต่เริ่มต้นสิ้นสุดตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล”

“Read More”

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

Halal Food มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฏิบัติต่ออาหารฮาลาล

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล

      “อาหารฮาลาล (Halal Food)” หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มูสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

“Read More”

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ