สิ่งสำคัญของมาตรฐาน ISO22000 ได้แก่….

สิ่งสำคัญของมาตรฐาน ISO22000 ได้แก่….

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

หลักการสำคัญของมาตรฐาน ISO22000

  หลักการสำคัญของ ISO22000 ประกอบด้านการวางแผน, การนำไปปฏิบัติ, ดำเนินการ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัย เพื่อการผลิตสินค้าที่สอดคล้องตามการนำไปใช้ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค (Plan, implement, operate, maintain and upload a food safety management system aimed at providing products that according to their intended use are safe for the consumer) โดย

 1. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำไปประยุกต์ได้ในสถารณ์ปัจจุบัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับกฏหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements)
 2. พิจารณาและประเมินข้อเรียกร้องของลูกค้า และแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ตรงตามข้อเรียนร้องลูกค้า และเป็นข้อตกลงของทั่งสองฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยอาหาร เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าให้มีมากขึ้น (evaluate and assess customer requirement and demonstrate conformity with those mutually agreed customer requirements that relate to food safety, in order to enhance customer satisfaction)
 3. มีการสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาหารไปยังผู้ส่งมอบสินค้าลูกค้า และผู้ที่มรส่วนเกี่ยวข้องที่สนใจที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิผล (effectively communicate food safety issues to their suppliers, customers and relevant interested parties in the food chain)
 4. ทำให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารที่ได้กำหนดไว้ (ensure that the organization to its stated food safety policy)
 5. แสดงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนใจได้ทราบถึง ความสอดคล้องดังกล่าว (demonstrate such conformity to relevant interested partied)
 6. ได้รับการรับรองหรือการขึ้นทะเบียนระบบบริหารด้านความปลอดภัยอาหารโดยหน่วยงานภายนอก หรือดำเนินการประเมินด้วยตนเอง หรือการระบุต้องตนเอง ว่าองค์กรมีการดำเนินงานที่ตรงตามความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (seek certification or registration of its food safety management system by an external organization, or make a self-assessment or self-declaration of conformity to this International Standard)

ประโยชน์เมื่อจัดทำระบบมาตรฐาน ISO22000

 1. ความพึงพอใจของลูกค้าจากการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงคุณภาพ ความปลอดภัย
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้นทุนในการดำเนินการที่ลดลง ผ่านการปรับปรุงกระบวน การอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 3. ประสิทธิภาพ ในการดำเนินการโดยการดำเนินโครงการ HACCP (ของ PRP และ OPRP) ซึ่งเป็นข้อกำหนดล่วงหน้า พร้อมปรัชญาการทำงานแบบ Plan-Do-Check-Act ของ ISO 9001 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารความ ปลอดภัยของอาหาร
 4. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันได้แก่พนักงาน ลูกค้า Suppliers
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายโดยการทำความเข้าใจว่ากฎข้อบังคับ ต่างๆ นั้นมีผลกระทบกับองค์กรและลูกค้าขององค์กรอย่างไรพร้อมทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่านการ ตรวจสอบภายในและการทบทวนการบริหาร
 6. การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการ ติดตามผลิตภัณฑ์
 7. เป็นการรับรองทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือโดยการให้หน่วยงานอิสระเป็นผู้ตรวจสอบรับรองกับมาตรฐานที่ผ่านการยอมรับ
 8. โอกาสในการสร้างลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าได้กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อว่าจะต้องผ่านมาตรฐานใน ระดับหนึ่ง

4 Comments

พัทราภรณ์ ทองประเสริฐ

23/06/2018 at 8:02 am

รบกวนขอสไสด์ISO22000จะใช้อบรมพนักงานคะ

  admin

  02/08/2018 at 2:32 am

  สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่า มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหรือยังค่ะ
  ถ้ายัง รบกวนขอเบอร์โทร และชื่อผู้ติดต่อค่ะ

  ขออภัยที่ล้าช้าเนื่องจากมีการปับปรุงระบบ
  ขอบคุณค่ะ

worrapan

11/08/2018 at 3:28 pm

รบกวนขอไฟล์อบรม และข้อสอบอบรม iso 22000 ค่ะ จะใช้อบรมพนักงาน

  admin

  14/08/2018 at 8:52 am

  รบกวนขอเบอโทร อีเมลล์ และชื่อผู้ติดต่อ เดี่ยวทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน