อบรมข้อกำหนด GMP 2020 /GHP

อบรมข้อกำหนด GMP 2020 /GHP

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ข้อกำหนด GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5

GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement

วัตถุประสงค์หลักสูตร:

เพื่อเป็นยกระดับมาตรฐาน และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในการผลิตอาหารหรือการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร โดยการใช้  Model สำหรับการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ  โดยมุ่งประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงของมตราฐาน GHPs/HACCP V.5

BSI มุ่งมั่นในการให้ข้อมูล ความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการท่านได้อย่างแท้จริง หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทางานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ

เนื้อหาหลักสูตร

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5
 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs
 • ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น
 • ข้อ 3. สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
 • ข้อ 4. การฝึกอบรมและความสามารถ
 • ข้อ 5. การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค
 • ข้อ 6. สุขลักษณะส่วนบุคคล
 • ข้อ 7. การควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ข้อ 8. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
 • ข้อ 9. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
 • Work shop: การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
 • Work shop: การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3
 • Work shop: การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4
 • Work shop: การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5
 • Work shop: การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน