ISO 22000 ปรับปรุงใหม่ ใช้งานได้ง่ายขึ้น

ISO 22000 ปรับปรุงใหม่ ใช้งานได้ง่ายขึ้น

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ISO 22000 ปรับปรุงใหม่ ใช้งานได้ง่ายขึ้น

iso22000-has-just-reached-dis-stage
เพื่อให้มาตรฐานมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทั่วโลก ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน จึงทำการทบทวนมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ มาตรฐาน ISO 22000 ก็เช่นกัน ปัจจุบัน ไอเอสโอได้ทบทวนมาถึงขั้นร่างมาตรฐานแล้ว

มาตรฐานที่ทำการทบทวนใหม่จะรวมเอาโครงสร้างหลักอันใหม่เข้าไปพร้อมกับองค์ประกอบหลักเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารในทุกๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร

การทบทวนมาตรฐาน ISO 22000 มุ่งไปสู่การรวบรวมประเด็นใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับภาคส่วนอาหารในปัจจุบัน ซึ่งมีกระบวนการที่รัดกุมและกลุ่มงานที่ทำการทบทวนมาตรฐานก็ได้ค้นพบแนวคิดที่ขยายวงกว้างออกไปอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญได้มาประชุมร่วมกัน 3 ครั้งและได้รับข้อคิดเห็นจำนวน 1,800 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรที่ทำหน้าที่ต่างๆ กัน

ปัจจุบัน หน้าที่หลักของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็คือการแปลแนวคิดที่ได้มีการปรับปรุงแล้วในมาตรฐานและทำการสื่อสารให้กับผู้ใช้งานอย่างชัดเจนและตรงประเด็นซึ่งทำให้สามารถเข้าใจมาตรฐาน ISO 22000 ได้ง่ายขึ้นและทำให้ทุกองค์กรมีการนำไปใช้ได้ในทุกแง่มุมของห่วงโซ่อาหาร

มาตรฐาน ISO 22000 ที่มีการทบทวนใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งทำให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีโครงสร้างเป็นธรรมชาติมากขึ้น สิ่งที่สำคัญได้แก่

มาตรฐานฉบับใหม่จะรับเอาโครงสร้างระดับสูงหรือ High-Level Structure (HLS) ไปใช้ซึ่งเป็นกรอบการทำงานของมาตรฐานระบบการจัดการทั้งหมดของไอเอสโอ โครงสร้างที่เหมือนกันนี้จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจที่จะนำมาตรฐานระบบการจัดการของไอเอสโออื่นๆ ไปใช้ซึ่งสามารถรวมเข้าไปในกระบวนการขอได้ในครั้งเดียว
มาตรฐานที่มีการทบทวนนี้จะทำให้เข้าใจในแนวคิดของ “ความเสี่ยง” ซึ่งความเสี่ยงนั้นเป็นแนวคิดสำคัญกับธุรกิจอาหารและมาตรฐานจะแตกต่างกันระหว่างความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Hazard Analysis Critical Control Point approach, หรือ HACCP) และความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของระบบการจัดการ (ความเสี่ยงทางธุรกิจ) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้โอกาสเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่เจาะจงในธุรกิจ
มาตรฐานนี้จะให้ความกระจ่างชัดของความแตกต่างระหว่างวงจร PDCA สองวงจร วงจรแรกมีการนำไปปรับใช้กับระบบการจัดการโดยรวมในขณะที่วงจรที่สองจะเน้นที่การปฏิบัติงานตามที่อธิบายในข้อ 8 ซึ่งครอบคลุมหลักการของ HACCP ตามที่โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ Codex Alimentarius กำหนดไว้ (ข้อ 8 คือ การทวนสอบเพื่อยืนยันการใช้งานได้ (Validation) การทวนสอบ (verification) และการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (improvement of the food safety management system))
ไอเอสโอคาดว่ามาตรฐาน ISO 22000 ที่อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561


Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน