Our Services

Consultant

ให้คำปรึกษาควบคุมระบบคุณภาพ โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประจำบริษัท ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านอาหาร เครื่องสำอาง ยา วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ เช่น GHP, HACCP, ISO22000, FSSC2200, IFS, BRC, HALAL, ISO9001, ISO14000, ISO45001, ISO50001, ISO22716, ISO/TS16949,ISO/IEC17025,GSDP, ISO13485, ISO14971 ฯลฯ

 

Training

ให้บริการฝึกอบรมภายใน (In house Training) ตามระบบที่ท่านต้องการ เช่น  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้, การตรวจติดตามภายในระบบ GMP, HACCP, ISO22000, FSSC2200, BRC, ISO9001, ISO14000, ISO45001, ISO50001, ฯลฯโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ประสบการณ์เข้าโรงงานมากกว่า 400 โรงงาน และใบมี Cert. สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ฟรี !!

One Stop Service

ให้บริการยื่นขอใบอนุญาตทุกชนิดทั้งประเภทอาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายเครื่องมือแพทย์ และยา เช่น ขอใบอนุญาตการผลิต/นำเข้า เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงสูตร ใบสำคัญขึ้นทะเบียนอาหาร ขอจดทะเบียน/จดแจ้ง ต่ออายุ ย้าย เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต ขออนุญาตโฆษณาทุกชนิด (รง.4, .2, สบ.1, .7), บริการจัดทำเอกสารระบบมาตรฐาน, บริการรับตรวจประเมิน, บริการดูแลรักษาระบบคุณภาพ รวมทั้งด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PK) เป็นต้น